Какво наследихме от „социализма“? (2)

преди 1 месец

ДС разказва, как се фалшифицират стопански резултати, как се реализират икономии, как се произвежда брак и т.н.

Четиво за соцносталгици – 1977 г.
– В завод „М. Шаторов“ – Пазарджик са раздадени премии за „икономия“ на 1000 тона олово, което е предадено на „Рудметал“ за износ по второ направление, а всъщност оловото е собственост на ГДР, предоставено на завода за производство на акумулатори през 1977 г.
– Минното предприятие в с. Челопеч, Софийско, отчита за февруари 1977 г. фиктивно изпълнение на плана – вместо реалното изпълнение от 23 хиляди тона руда с метално съдържание 1,14%, отчита изпълнение 34 хиляди тона с метално съдържание 0,94% и в същия план специалисти от рудника и „Нипроруда“ отчитат „икономически ефект“ за 1,02 млн. лева и получават премии в размер на 71 хиляди лева.
– Огнеупрони тухли за 580 хиляди лева, доставени за Държавен циментов завод „Вилхелм Пик“ – Бели Извор, Врачанско, са оставени в продължение на три години на открито и стават негодни за влагане в циментовите пещи.
– Второ рудоуправление на МОК „Горубсо“ отчита 14 464 куб. метра баластра като добита руда.
– Планът на МОК „Димитър Благоев“ за производство на каолин за м. септември е „изпълнен“ чрез добавяне на отпадъци от хвостохранилищата на всички фабрики, които са заприходени като стандартен каолин.
– В продължение на няколко години леярният завод в Плевен произвежда продукция за Завода за информационни носители в с. Драгор, Пазарджишко, с намалено количество на метала и така реализирал „икономии“ за 440 хиляди лева, а заводът в с. Драгор предава на вторични суровини над 700 хиляди магнитни диска на стойност 1 млн. лева, станали негодни, поради лошото им съхранение.
– Само за два месеца във Фармацевтичния завод – Разград е рекламирана продукция от износ за 1,2 млн. лева.
– В завод „В. Коларов“ – Варна през 1977/1978 г. са произведени 1000 броя некачествени двигатели „Д4-108“ и „Д3-152“, с отклонения от стандартите, със завишена себестойност, които залежават поради липса на пазар. Щетите са за над 1,9 млн. лева, а бракът в завода е достигнал 12-14% при норматив 5%.
– Заводът за електродвигатели в Пловдив произвежда 5000 електродвигателя с негодни двигателни перки, изработени по рационализаторско предложение.
– ЦНИТМАШ – София внася за периода 1975-1978 г. машини и съоръжения от западни фирми на стойност 1,134 млн. лева, значителна част от които залежават в складовете.
– С цел да бъдат доказани ефекти от рационализции и да се получат премии са извършени фалшификации на документи от ръководствата на завод „Ленин“ – гр. Николаево, Старозагорско; рудник „Момино“ към СО „Редки метали“; Института по консервна промишленост – Пловдив; Завода за предмети за бита – Петрич и др.;
– В леката промишленост суми от Фонд „Реконструкция и модернизация“ масово се отчитат фиктивно като вложени за тази цел.

Етикети: * *