Компетентните лидери не правят неща, които не са в техните компетенции

преди 2 години

Президентът няма компетенции да предлага стратегически план за развитие на страната. Това е правомощие на изпълнителната власт.

Компетентните лидери правят неща, които са в техните компетенции и не правят неща, които не са. В противен случай имаме или некомпетентност или злоупотреба с компетенции.

В случая на Президента такива компетенции са:- правомощието при необходимост да свика Народното събрание, ако то не заседава- да направи предложение до Народното събрание за произвеждане на национален референдум при условията и по реда на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.- законодателна инициатива за промени в Конституцията- назначава и освобождава председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд и главния прокурор, по предложение на Висшия съдебен съвет- назначава един от членовете на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество; двама членове на Съвета за електронни медии; представител в Съвета по наркотичните вещества; трима членове на Управителния съвет на Българската народна банка; четирима членове на Комисията за защита от дискриминация; един член на Комисията за регулиране на съобщенията; председателя на Държавна агенция ”Национална сигурност”, директора на Националната разузнавателна служба, началника на Националната служба за охрана и главния секретар на Министерство на вътрешните работи по предложение на Министерския съвет.

Президентът няма компетенции да предлага стратегически план за развитие на страната. Това е правомощие на изпълнителната власт.