Проект за закон за кредитните кооперации

преди 2 години

БЗНС през цялата своя история е подкрепял кооперирането както в земеделието, така и във финансовото дело. Един от активистите на най-старата демократична политическа сила у нас предлага на обществено обсъждане важен проектозакон

                                                                                                           Проект

на основание чл.36 ал.3 от Закона за кооперациите

                                                                                    съставил Борис Ангелов

                                           Общи положения

     Чл.1. Предмет на настоящия закон са основните принципи и особености при образуване, функциониране и прекратяване на Кредитните кооперации.

     Чл.2. Кредитната кооперация е доброволно сдружение на физически лица за осъществяване на влогово – кредитна  дейност.

                                         Учредяване и регистрация

     Чл.3. 1. Кредитната кооперация се учредява от не по-малко от 11 / единадесет/ дееспособни физически лица с решение на учредителното събрание се приема устав, избира председател на кооперацията, управителен съвет и контролен съвет за извършване на влогово – кредитна дейност.

                2. Наименованието на кооперацията, учредена по алинея първа задължително трябва за съдържа думите „Кредитна кооперация”

                3. Кредитната кооперация не може да формира капитал от заемни фондове.

                4. Кредитната кооперация не може да извършва друга дейност, освен предвидената в този закон.

     Чл.4. Кредитната кооперация се учредява, ако:

                1. Дяловият и капитал е не по малко от 0.5% от изискуемият се капитал за банкова дейност в страната.

                2. Представи декларация, че ще членува в съюза на кредитните кооперации създадени по този закон и е получил разрешение от БНБ за влогова и кредитна дейност по отношение на членовете си. Членството в съюза се урежда в срок до 14 дни след вписване на Кредитната кооперация в регистъра на кооперациите с  влогово – кредитна дейност.

                3. Освен необходимите документи изброени в чл.3 на Закона за кооперациите, Кредитната кооперация представя и банков документ за набран дялов капитал в размер най малко на 25% от изискуемият дялов капитал за Кредитна кооперация.

     Чл. 5. В срок до12 месеца от вписването, Кредитната кооперация трябва да набере изцяло изискуемия капитал,  за да може да извършва влогово кредитна дейност.

      Чл.6. Кредитната кооперация се вписва в регистъра на кооперациите на съответния окръжен съд по реда на закона за кредитните кооперации, след като представи декларация че ще членува в съюза на кредитните кооперации, получил разрешение по този закон от Българска народна банка. Кредитната кооперация възниква от вписването в съда, което се обнародва в Държавен вестник. В случай на неизпълнение на изискванията на чл.4 т.2съдът заличава служебно кооперацията от регистъра.

     Чл.7. Кредитните кооперации и Съюзите на кредитните кооперации се освобождават от всякакви такси при учредяване.

     Чл.8. Органите за управление на Кредитната кооперация и техните правомощия се формират по реда на раздел ІІІ от Закона за кооперациите.

     Чл.9. Управителния съвет на кредитната кооперация избира изпълнителен директор, като правомощията и функциите му се уреждат в Устава.

     Чл.10. Председателят на Управителният съвет и изпълнителният директор на Кредитната кооперация трябва да отговарят на следните условия:

 1. да са пълнолетни и дееспособни лица;
 2. да са български граждани с постоянно местоживеене в страната;
 3. да има висше образование за председателят на Управителния съвет, а за изпълнителният директор Висше икономическо образование и стаж по специалността най-малко пет години;
 4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 5. да не са били членове на изпълнителен или контролен орган, или неограничено отговорни съдружници в дружество, при условие прекратено поради несъстоятелност;
 6. да не са лишени от право да заемат ръководна, отчетническа или материално отговорна длъжност;
 7. да не са съпрузи или роднини до трета степен включително по права или съребрена линия, помежду си или на друг член на управителния или контролен орган на кредитната кооперация или с ръководните органи на Съюза на кредитните кооперации.
 8. да не участват в ръководните органи на други кредитни кооперация или в съюза на кредитните кооперации.

     Чл.11.Кредитните кооперации се представляват от две лица -председателя на управителния съвет и изпълнителния директор.

                                          Влогово – кредитна дейност

     Чл.12.1. Собствения капитал на кредитната кооперация се формира от дяловете, встъпителните вноски на членовете, резерви и други регламентирани от Устава на Кредитната кооперация.

                2. Дяловете на член кооператорите могат да бъдат както в парична вноска така и апортна вноска.

     Чл.13.1. Кредитните кооперации могат да предоставят кредити и да приемат влогове и депозити както на свой членове, така и на външни физически и юридически лица.

                2.При предоставяне на кредити Кредитната кооперация може да приема предвидените от закона обезпечения конкретизирани във вътрешните правила за работа на Кредитната кооперация.

     Чл.14. Размера на всеки отделен кредит не може да надвишава 10 % собствения капитал на кредитната кооперация.

     Чл.15.1. За образуване на фонд „резервен” Кредитните кооперации отделят най-малко 10% от печалбата си, след облагане с дължимите данъци преди начисляването на дивидентите.

                2. Кредитните кооперации не могат да изплащат дивиденти преди да са заделени начислените средства за фонд ”Резервен”

                3.Дивидентите за парично делово участие не могат да бъдат по-големи от средногодишния основен лихвен процент определян от Българска народна банка.

     Чл.16. Кредитните кооперации съхраняват свободните си парични средства по разплащателна или друга сметка в съюза на кредитните кооперации в който членуват.

     Чл.17. Всяка Кредитна кооперация е длъжна да подържа по всяко време минимални ликвидни средства в съотношение и при условия, определени от съюза на Кредитните кооперации, в който членува.

                                      Съюз на Кредитните кооперации

     Чл.18. За образуване Съюз на кредитните кооперации са необходими най-малко три кредитни кооперации. Кредитна кооперация може да членува само в един съюз на Кредитните кооперации.

     Чл.19. Съюза на Кредитните кооперации е юридическо лице и има следните права и задължения:

 1. контролира членуващите в него кредитни кооперации;
 2. представлява членовете си пред Българска народна банка;
 3. приема свободните парични средства на членовете си и ги кредитира;
 4. приема решения за образуване на гаранционни фондове, определя размера на дължимите вноски от членовете си и   условията и реда за извършване на разходи;
 5. Съставя и представя на Българска народна банка  консолидираните отчети със съдържание и ред определени от Българска народна банка;
 6. Представлява интереса на членовете си на международно равнище;
 7. Осъществява функциите предвидени в чл.55 от Закона за кооперациите.

     Чл.20. Съюзът на Кредитните кооперации и неговите членове носят солидарна отговорност за задълженията на съюза и всеки негов член.

     Чл.21. Съюза на Кредитните кооперации съхранява свободните си средства и средствата предоставени му от неговите членове по сметка в Българска народна банка, търговски банки или държавни ценни книжа.

     Чл.22. Съюза на Кредитните кооперации образува фонд за гарантиране на влоговете в Кредитните кооперации в размери и при условия, определени от Устава на съюза, но не по-малко от 20% от привлечените средства.

     Чл.23. Съюза на Кредитните кооперации може да извършва операции по безкасови разплащания, да открива сметки на членуващите в него кооперации, да приема за управление парични средства от субсидии, помощи и други целеви средства, предоставени от трети лица за кредитиране на Кредитни кооперации, както  и да осъществява клирингова дейност между членовете си. Предоставените за управление парични средства от трети лица се управляват от съюза на кредитните кооперации за сметка на доверителя.

     Чл.24. Органи на съюза на Кредитните кооперации са: Общото събрание, Управителния съвет и Контролния съвет.

                1.Общото събрание на съюза на Кредитните кооперации се състои от председателите на управителните съвети на членуващите в него кооперации. То се свиква най-малко веднъж годишно от председателя на Управителния съвет или от 1/3 председателите на членуващите в съюза Кредитни кооперации.

                 2. Членовете на управителния съвет и на контролния съвет се избират от общото събрание за срок от 3 години.

                 3. Управителния съвет избира изпълнителен директор като определя правомощията му и реда за вземане на решения.

     Чл.25. Съюзът на Кредитните кооперации се представлява от две лица -председателя на Управителния съвет и изпълнителния директор.

     Чл.26. Председателя на Управителния съвет и изпълнителния директор трябва да отговарят на следните условия:

                1.да са пълнолетни и дееспособни лица;

                2. да са български граждани с постоянно местоживеене в страната;

                3.да имат висше икономическо образование и най-малко пет години стаж по специалността;

                4. да не са осъждани;

                5. да не са били членове на изпълнителен или контролен орган, или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност.

               6. да не са лишени от правото да заемат ръководна длъжност.

               7. да не са съпрузи или роднини по права и съребрена линия до трета степен;

               8.да имат одобрен сертификат от Управителния съвет на Българска народна банка, съгласно чл.9 ал.2 от Закона за банките.

               9.да не участват в ръководни органи на други съюзи на Кредитните кооперации.

     Чл.27. По решение на общото събрание на съюза на Кредитните кооперации се формират фондове за инвестиции в активи – сгради, оборудване и други необходими за развитие дейността на Кредитните кооперации и на съюза на Кредитните кооперации. 

                                           Прекратяване и ликвидация

     Чл.28. Кредитните кооперации се прекратяват:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. с решение на Окръжния съд;
 3. по искане на прокурора, ако кооперацията не е образувана по съответния ред;
 4. по искане на съюза на Кредитните кооперации, в който тя членува;
 5. по искане на Българска народна банка, когато, дяловият капитал спадне под минимално допустимия размер по този закон и не се попълни в периода, определен в разрешението;
 6. когато на съюза на Кредитните кооперации, в който Кредитната кооперация членува, бъде отнето разрешението за извършване на кредитна дейност, ако не са изпълнени изискванията на чл.4.

     Чл.29.Българска народна банка може да отнеме разрешението на съюза на Кредитните кооперации на основание, посочени в Закона за банките и когато съюза на Кредитните кооперации упражнява неефективен контрол върху членовете си за спазване на този закон, Закона за кооперациите и на актовете по прилагането им, в резултат на което са застрашени интересите на вложителите.

     Чл.30. При отнемане на разрешението на съюза на Кредитните кооперации, членуващите в него Кредитни кооперации в срок до два месеца са длъжни да станат членове на друг съюз. В този случай съюзът до който е отправено искането е длъжен да се произнесе по него до 45 дни от подаване на искането.

     Чл. 31.1. След изтичане на срока по чл.30, ако Кредитните кооперации не са станали членове на друг съюз, изгубват правото си да извършват влогово кредитни сделки и се образува производство по ликвидация на съюза на Кредитните кооперации и на членуващите в него Кредитни кооперации.

                 2.Ликвидацията се извършва по реда на Закона за кооперациите.

             Контрол и надзор върху дейността на Кредитните кооперации

     Чл.32.Специализираните финансови контролни органи , към съюза на Кредитните кооперации, осъществяват финансов контрол и надзор по законосъобразност върху дейността на членовете в съюза.

     Чл.33.1. Годишния счетоводен отчет на Кредитните кооперации и на техните съюзи се заверява от двама дипломирани експерт-счетоводители, одобрени от Общото събрание, включени в списъка, утвърден от Управителния съвет на Българска народна банка.

                2.Не могат да бъдат избирани за проверители на Кредитна кооперация  експерт-счетоводители, който имат материални интереси в нея, който са служители или представители на кооперацията.

     Чл.34. Българска народна банка упражнява надзор върху дейността на съюза на Кредитните кооперации по реда и условията глава Дванадесета от Закона за банките.

                                     Преходни и заключителни разпоредби

     § 1. В срок от една година, след влизането в сила на този закон всички съществуващи Кредитни кооперации, трябва да се пререгистрират по изискванията на този закон.

     § 2.Изпълнението на този закон се възлага на Министерски съвет.

      3 април 2015 г.                                         Съставил Борис Ангелов:               

Мотиви за създаване на Кредитните кооперации:

     1. собствениците на парите управляват собствените си пари и на техните партньори най-добре.

     2. възможност за значително по-ниска цена на кредита.

     3. възможност за създаване на една от стъпките за средна класа по места и среда за работни места на интелигентните и образовани хора в по-малките населени места.

     4.премахване на корупцията в банковата система и спиране преекспонирането на банките като институция за малкия и среден бизнес.

     5. пряк достъп до финансов ресурс за инвестиция от местния бизнес.  

Етикети: * * *